I samarbejde med Møller & Grønborg er Schul Landskabsarkitekter udnævnt til vinder af konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken

Et nyt sceneri – landskabet tager over
Vores kyster rummer en række helt unikke landskabstyper. Floraen har omhyggeligt tilpasset sig de krævende og mangeartede vækstbetingelser der findes ved havet. Her opstår særligt dynamiske plantesamfund, hvor saltindhold, flod & ebbe, sumpområder og ekstrem næringsfattig jord på hver sin måde tydeligt indvirker på arternes morfologiske udtryk og farveskala.
Denne diversitet bringes i projektet i spil som grundsprog og tilvejebringelse af en landskabelig oplevelsesrigdom samt styrket fortælling om mødet mellem kulturen og naturen.


I den store skala brydes den tætte beplantning i klitterne og de monokulturelle flader rundt om Arken; der lysnes mod kysten, udtyndes i de tætte krat, suppleres med nye planterarter, formgives i klitterne og sættes gang i en udvikling mod et artsrigt og mere imødekommende landskab, der skaber konkret og mental kontakt museet, lagunen og havet.
Mod byen og havnen skærmes med en kystnær skovtype. Denne fortætning omkring ankomstsituationen er endvidere med til at holde på spændingen og skabe vekslende scenografier, så ankomsten til Arken ikke blotlægges uhindret på en gang, men først langsomt åbnes op, via en let tilbagetrukket parkering og bearbejde stiforløb der glider gennem de nye oplevelsesrige plantninger.
I den tætte skala ved museet, skabes en art botanisk have, der bygger på planternes genius loci. Beplantningerne etableres omhyggeligt med ”rette plante til rette sted” så plantesamfundet hviler i sig selv og samtidigt skaber en facetteret og oplevelsesrig vandring gennem karakteristiske typologier fra den danske kyst. Kunstens Ø bliver ramme om – en have uden dyrkning – et varieret sanseligt rum, der botanisk bygger på omhyggelig tilpasning til stedets jordbund og mikroklima.
Belægninger, opholdsflader og stisystemer omgives af en artsrig beplantning, der her finder plads i revner, kiler og mellemrum. Landskabet har indfundet sig og nærmer sig museet – naturen tager over.

<<<