Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslag til Filosofgangen i Odense med Creo Arkitekter og Rambøll.

Kunstbygningen Filosoffen skal åbnes mod Odense Å, så der trækkes flere besøgende ind fra området. Realdania og Odense Kommune har indgået aftale om, at udvikle Kunstbygningen og arealet ned mod åen.

Kunstbygningen Filosoffen, som er et mindre udstillingssted for billedkunst, skal have mere ud af sin beliggenhed lige ved åen, Odense Aafart og nær byens centrale latinerkvarter. Derfor er Realdania og Odense Kommune gået sammen om at udvikle området omkring Kunstbygningen.

Mere …


Omdisponering af udearealer
Det væsentligste mål for det nye anlæg er, at virke selvfølgeligt og velintegreret som et naturligt knudepunkt mellem byen og Munke Mose. Hensigten er, at få skabt sammenhæng på tværs af åen og dermed et mentalt større, samlet by- og landskabsrum på kanten af det centrale Odense.
De støbte betontrin går igen og suppleres med en belægningsgeometri, der knytter det landskabelige til det urbane udtryk og sikrer en logisk kobling til byen og det kulturelle miljø ved Filosoffen.

Belægninger – materialeforhold

Områdets granitbelægninger genanvendes og skaber grundsproget, som et klassisk og velkendt materiale i parkmæssig sammenhæng. Dette materiale har yderligere den fordel, at stenene sikrer en større færdselssikkerhed i de fugtige perioder, da granitbelægninger bliver mindre glatte ved den udsatte placering tæt ved vandet. Byens velkendte teglklinke føres igennem på fortovet og en smuk materialemæssig overgang sikres med en stribe sort basalt, der kendes fra det nuværende trappeanlæg ved åen. Denne mørke sten fungerer som en god formidler mellem de noget artsforskellige materialer; gul klinke og varieret granit.

Cykelstien udføres i jetbrændte granitsten og pladsen i stokhuggede og kløvede af samme oprindelse, iblandet genanvendt materiale fra stedet. Den kløvede sten trækkes stedvist over cykelstien som fartdæmpende materiale.

Trappeanlægget

Trappeanlægget udføres i samme proportioner og materialer som anlægget på åens modsatte side. Derudover integreres de eksisterende træer i trappeanlægget og der udbygges med lidt flere bede og muligheden for indplantning af et par supplerende træer, således at der skærmes yderligere for vind og mod trafikken omkring opholdspladsen.

Fra dommerbetænkningen:

“Landskabet mellem Filosoffen og åen udlægges i et slynget brostensmønster, som fint fortolker åens slyngninger samt på meget overbevisende måde strukturerer cykelstiens trassé i et shared space gennem et diskret belægningsskift.

Området mod Filosofgangen og mod åen bindes fint sammen i en samlet belægning. Overgangen mellem byens fortov og pladsens materialer synes veludført og med et meget robust materialevalg med fint genbrug af eksisterende belægning og med lave driftsomkostninger. Siddepladserne ved trapperne mod åen formidler fint terrænspring og danner godt opholdsrum mod åen.”

<<<