Birdview 3udvidet

Tegnestuen har i december 2014 vundet konkurrencen om Mariendal Kirkeplads; en skitseringskonkurrence om et nyt byrum, som skaber værdige arealer omkring kirken sideløbende med et kvartersløft der gælder for Fasanvej-kvarteret. Hensigten med forslaget er, at genplacere kirken som centrum for byrummet og skabe en harmonisk kobling mellem en smuk og åben forplads, en intim og frodig have samt et indbydende gademiljø.
Projektering startes op primo februar 2015.

>>>

Med Fredensborg Slot og Esrum Sø som nabo har Fredensborg Søpark en særdeles attraktiv beliggenhed hvor engdrag og bebyggelse udgør et velplanlagt boligmiljø. Schul står i spidsen for en naturgenopretning, der skal bringe diversitet til området og styrke naturpræget. Arbejdet udføres i dialog med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

>>>

Københavns Museum (9)6 hjerter til udstilling og forplads, skabt i samarbejde mellem Jonas M Schul og KBH Bymuseum

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i samarbejde med MOE, Aarhus Arkitekterne og Mikkelsen Arkitekter vundet konkurrencen om et nyt forskningsmiljø med tilhørende udearealer.

>>>

Blandt 29 teams er Schul Landskabsarkitekter netop udvalgt til konkurrencen om den ny Lindevangskole. Arkitekten er Rørbæk og Møller som tegnestuen pt. samarbejder med omkring adskillige projekter på DTU.

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal deltage i arbejdet med at skabe større diversitet i Frederiksbergs Haves beplantning, herunder at skabe mere varierede, driftsikre busketter og staudeplantninger i Frederiksberg Have.

>>>

Schul har netop påbegyndt arbejdet med en mindre udviklingsplan for Amager Strandpark. Planen har bl.a. til formål at tilgodese flere opholdsmiljøer og en fremtidssikret strategi for beplantningerne, der sigter mod en større diversitet og variation. Den grønne, slidstærke ramme for sommerens koncerter og teaterforestillinger vil fortsat danne centrum for 5-øren og 10-ørens liv, på sigt med en styrket sammenhæng med omgivelserne, mere differentieret planteliv og oplevelsesrige nicher og forløb i parken.

>>>

Udvidelsen af Fotonik og placeringen af den nye bygning sker på et markant sted på Campus, og projektet skaber med sin fremtrædende position på bastionen, et nyt vartegn i den sydlige del af DTU. Mod parkeringsalléen skaber facaden et levende motiv, dramatisk skåret ind i de smukke skifervægge. Her er tale en landskabeligt set dramatisk placering.

>>>

Tegnestuen er flyttet til nye lokaler. Vi er rykket ind på Struenseegade 13, Nørrebro. Her sidder vi i et miljø med arkitekter, energikonsulenter og analysevirksomheder. Vi glæder os til at arbejde i disse rare omgivelser og udvikle nye projekter, med den forøgede kapacitet.

Velkommen!

>>>

2013-11-01_livsrum_01A
Opgaven med etablering af et nyt kræftcenter ved Vejle Sygehus er gennemført. Arkitektfirmaet Arcgency har tegnet et hus, som med sin markante stoflighed virker åbent og imødekommende, og byggeriet har fået en fremtrædende placering på kanten af Fredskoven. Opgaven er støttet af Realdania.
Fotos: Mads Møller, Arcgency

>>>

Ansgar

Schul har netop afleveret tegningsmateriale til det nye store haveanlæg ved Ansgar Kirke i Odense. Det bliver et af landets største dynamiske staudebede og anlægsarbejdet vil pågå henover vinteren og blive fuldendt i efteråret 2014.

>>>

View 7-from HARBOR

Tegnestuen har i samarbejde med Dansk Bygningsarv udarbejdet helhedsplan for havnen og forbindelsen til bymidten i Nykøbing Mors. Første del af planen bliver nu realiseret i form af en stiforbindelse langs fjorden, der knytter havn og boligområder sammen og understøtter den stigende interesse for naturen og livet ved vandet. Helhedsplanen beskriver en række gennemprøvede metoder til, hvordan man i planlægningsmæssig sammenhæng udvikler en levende by med et imødekommende udtryk. Sigtet er, at skabe en oplevelse af byen som imødekommende og “plastisk”, hvor medejerskab til byens rum, gennem positiv brugerinvolvering, skaber en selvforstærkende proces og et dynamisk bymiljø.

>>>


HMN Naturgas og Energibyen Skive har indgået et formelt samarbejde om grøn gas. Aftalen sigter mod at opgradere biogas og indføre den i naturgasnettet, og tager hul på udviklingen mod at få gas ind i transportsektoren.
Gasfyldestationen, som Schul har tegnet i tæt samarbejde med Rasmus Koch Studio, er et synligt resultat af samarbejdet.
Foto: Rasmus Koch Studio. Link: www.rasmuskoch.com

>>>

SUPERFLEX har udviklet koncept for The Bank, og i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter realiseret et nyt offentligt tilgængeligt byrum på 7.000 m2 centralt placeret i Sharjah, i De Arabiske Emirater. Projektet er en del af den store Biennale, der åbnede 13. marts 2013.

>>>

 

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslag til Filosofgangen i Odense med Creo Arkitekter og Rambøll.

Kunstbygningen Filosoffen skal åbnes mod Odense Å, så der trækkes flere besøgende ind fra området. Realdania og Odense Kommune har indgået aftale om, at udvikle Kunstbygningen og arealet ned mod åen.

Kunstbygningen Filosoffen, som er et mindre udstillingssted for billedkunst, skal have mere ud af sin beliggenhed lige ved åen, Odense Aafart og nær byens centrale latinerkvarter. Derfor er Realdania og Odense Kommune gået sammen om at udvikle området omkring Kunstbygningen.

Mere …

>>>


I samarbejde med Møller & Grønborg er Schul Landskabsarkitekter udnævnt til vinder af konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken

Et nyt sceneri – landskabet tager over
Vores kyster rummer en række helt unikke landskabstyper. Floraen har omhyggeligt tilpasset sig de krævende og mangeartede vækstbetingelser der findes ved havet. Her opstår særligt dynamiske plantesamfund, hvor saltindhold, flod & ebbe, sumpområder og ekstrem næringsfattig jord på hver sin måde tydeligt indvirker på arternes morfologiske udtryk og farveskala.
Denne diversitet bringes i projektet i spil som grundsprog og tilvejebringelse af en landskabelig oplevelsesrigdom samt styrket fortælling om mødet mellem kulturen og naturen.

>>>

Foto: Jacob Fischer, GHB

Schul Landskabsarkitekter skal med Rambøll og Primus forestå udarbejdelsen af et nyt ankomstmiljø og sikre en forbedret oplevelsesmulighed omkring Råbjerg Mose i Nordjylland.

I Råbjerg Mose får man fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen udgør et karakteristisk poetisk og lavmælt landskab i det nordlige Jylland og strækker sig over et ca. 5 km² stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde. Området er svært tilgængeligt.
>>>

Rørbæk og Møller arkitekter har vundet rammeaftalen for arkitektydelser til Danmarks Tekniske Universitet – DTU.

Schul er landskabsarkitekter på opgaven. Aftalen løber frem til sommeren 2016. Vi glæder os meget til at udvide det samarbejde vi allerede har på DTU Life Science og Bio Engineering samt DTU Kemi.

>>>

COWI, Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter har vundet opgaven med at bygge nye faciliteter til Danmarks Tekniske Universitet. Et projekt, der samlet set, løber op i 1,2 mia. kroner.

Havforskere, fødevareforskere og veterinærforskere kan glæde sig til at flytte ind i nye faciliteter, når Danmarks Tekniske Universitet samler Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet på Lyngby Campus.

Til formålet vil DTU modernisere cirka 10.000m² eksisterende bygninger, bygge cirka 30.000 m² nye bygninger og skabe nye udendørs arealer. COWI er totalrådgiver på opgaven med Christensen og Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter som underrådgivere.

En social dynamo
Forskere og studerende fra de tre institutter kan yderligere glæde sig over, at de kan flytte ind i et byggeri, der skal fungere som en social dynamo. Formålet er at skabe synergi mellem de tre institutter gennem et levende miljø, der fremmer netværksdannelse både internt i forskningsmiljøerne og på tværs af dem.

Arkitekturen bliver åben, hvilket vil gøre det nemt for brugerne at se, hvad der foregår både inde og ude. Det understøtter fornemmelsen af at være del af et levende og aktivt miljø. Broer mellem bygningerne, og adgangsveje, som krydser laboratoriegangene, gør, at alle uundgåeligt vil krydse hinanden hyppigt på tværs af institutter, fag og funktioner.

Det visionære byggeri får adresse på DTU’s Campus i Lyngby på det område, som DTU kalder for “2. kvadrant”. Når byggeriet er færdigt, vil det danne ramme om cirka 750 arbejdspladser.

>>>

Schul Landskabsarkitekter blev finalister i forbindelse med planlægningen af udearealerne om det nye plejecenter ved Sortedams Dosseringen. Henning Larsen Architecs og BBP er holdets bygningsarkitekter og Lemming & Eriksen står for ingeniørarbejderne.

Planerne for området har ændret karakter, så det skal blive interessant at følge tankerne for denne enestående lokalitet fremover.

>>>

Tegnestuen har modtaget Den Store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.

Læs mere …

>>>

 

Foto: Kim Clausen

For Århus Kommune har tegnestuen tegnet en 170 m lang stibro. Broen er opsat i Hjortshøj over Grenåbanen, som sikker forbindelse mellem bydele og skoledistrikter. Projekteringen er foretaget i samarbejde med Viggo Madsen Ingeniører og entreprisen gennemført af Per Aarsleff A/S. Broen blev indviet ultimo august 2011.

>>>

Schul Landskabsrkitekter har medvirket til udviklingen af et nyt grønt byrum i Sønderborg. Herudover har Sønderborg Kommune udviklet et langsigtet program, som på sigt kan medvirke til at udvikle et både varierende, sammenhængende og aktivt kulturmiljø langs kysten. Rambla Sønderborg er udset til at blive ramme og scene, hvor events, sport, kunstprojekter og natur udgør et attraktivt kulturmiljø. Tegnestuen skal medvirke til at etablere første fase af dette projekt, som består af et mindre aktivitetsfelt og opholdsområde ved vandet.

>>>

I samarbejde med Lendager Arkitekter har Schul udarbejdet forslag til udearealer til Skive Multihus. Forslaget blev præmieret med indkøb i den åbne konkurrence.

>>>

I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes.

Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen med staudebede, rododendron-busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011, og det er forhåbningen, at renoveringen kan startes op til vinter.

>>>

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Realdanias datterselskab Realdania Byg forestod i 2004 en gennemgribende restaurering af Meldahls Rådhus og tilbageførte det til sin oprindelige stil. Nu har Bülows Plads foran den smukke, historiske bygning fulgt trop, så hele området fremstår harmonisk. Pladsen er netop indviet ved en begivenhed den 9. maj.

>>>

Tegnestuen er også i 2011 rådgiver omkring forvaltning af de landskabelige værdier og den langsigtede arkitektoniske udvikling på Gladsaxe Kirkegård.

>>>

Tegnestuen udfører pt. et landskabsprojekt for ca. 400 boliger fordelt på 8-10 projekter over hele
landet i perioden 2010-2014 under Almen+-konceptet. Udearealerne udføres typisk med
klassiske flisebelægninger og grøn ankomstvej med træer, parkering, fælles grønninger, legerum mellem blokkene, private haver, grønne ankomstområder ved boligerne samt bæredygtig regnvandshåndtering.

Collage af Køge projekt – opstart 2011.

>>>

Tegnestuen har i samarbejde med ONV Arkitekter vundet konkurrencen om en ny institution på Sundholmsvej på Amager.

Et nærmest labyrintisk forløb, sikrer konstant varierende oplevelsesrum og indbyder til at børnenes lege og aktiviteter naturligt stimuleres. Der er hele tiden et nyt rum, et nyt hjørne og et nyt perspektiv, der kan gøre legen dynamisk og legepladsen langtidsholdbar.

Legepladsen organiseres omkring trygge stillezoner, naturoplevelser med årstidsvariation og klassiske legeområder via interessante stiforløb og ”fordelingszoner”, så der inviteres til motorisk udfoldelse med plads til både vilde og stille børn.

>>>

Tegnestuens arbejde med lysprojektet for Holstebro Å & Kultur er indstillet til årets lyspris. Arbejdet med lyset har haft fokus på det topografiske og yderligere haft til formål at skabe kontemplative og “særlige” momenter i et område af byen, som hidtil har været bagside; parkeringspladser, nedslidte åbrinker og renovationsområder er nu blevet et centrum for oplevelser i mørket.

Projektet er udført i samarbejde med lyskunstner Åsa Frankenberg (S) og Informationsteknik.

>>>

Gågade forløbet i Holstebro er gennemrenoveret i de seneste år i et klassisk udtryk med chaussésten og tværgående bånd af bordursten. Tegnestuen udfører projekt for nord-sydgående rute gennem byen med nyt design og grundkarakter.

>>>

Med støtte fra Realdania udskrev Fredericia en arkitektkonkurrence omkring retableringen af Bülows Plads. Fredericia Byråd har igangsat et ambitiøst projekt, som skal gøre byens pladser og gågademiljø til et af landets smukkeste og mest oplevelsesrige. Som led i projektet skal Pladsen ved Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus og Vendersgade, der ligger ud for pladsen, renoveres og omlægges. Schul har vundet den lukkede konkurrence om det kommende byrum. Pladsen er under udførelse og forventes færdig primo 2011.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i 2010 forestået arbejdet med afslutningen af Nørrebro cykelrute ved Valby Langgade.
Københavns Kommune etablerer i disse år en række grønne cykelruter, som både skal sikre en tryg og grøn transportvej for cyklisterne og samtidig skabe grønne åndehuller for lokalområdets beboere.

>>>

Tegnestuen har udført færdige projekter for Ishøj og Københavns kommune i forbindelse med Klostervænget Heldagsskole, KBH og Vestervang. Af projektdele kan nævnes: Stiforløb som tilgodeser motorik, sanser, mv. Solgårde: Værested for de mindre elever, undervisningssted som tilgodeser mulighed for vand/vandaktiviteter, køkkenhave, udeværksted, udekøkken mv.

>>>

Tegnestuen skal i det kommende år projektere et nyt skovkirkegårdsafsnit for Gladsaxe Kirkegård. Anlægget vil omfatte ca. 7000 m2 blandet skov, med stiforløb hvori mindre gravområder vil lægge sig som lysninger og spredte kig i den tættere, afskærmende beplantning. Skovkirkegården har fået en renæssance i dag med et tilbud om lige dele praktisk driftstænkning, ro og nærhed til naturen.

>>>

Tegnestuen har udført projekt for Københavns ejendomme i forbindelse med Klostervænget Heldagsskole på Østerbro.

>>>

Ved Akacieparken har Københavns Kommune renoveret de offentlige arealer og etableret en mindre, klassisk grusplads med tidløs og tryg karakter.

Pladsen er tænkt som et roligt, samlende og grønt rum. Det er ideen, at skabe et enkelt og behageligt sted, som giver området et fælles “åndehul”. Pladsen skal være en bredt anvendelig ramme for skiftende aktiviteter i bydelen. Her vil man kunne afholde bazar, gadefest, mindre musikarrangementer og meget andet.

>>>

Tegnestuen har forestået omlægningen af Thuras barokhave ved Gl. Holtegaard. Der er lagt vægt på, at havens genformulerede historiske ramme vil kunne fungere som et nutidigt udgangspunkt for udstillinger med samtidskunst og koncerter. Rekonstruktionen er sket på baggrund af bl.a. datidige prospekter samt arkæologiske udgravninger, hvorved proportioner og linjeforløb i haven har kunnet fastlægges med ganske høj præcision.

>>>

I 2010 blev tegnestuen inviteret til at gentænke en af de permanente haver i Valbyparken. Projektet mundede ud i en staudehave inspireret af selvgroet eng- eller overdrevspræg, hvor der i plantesammensætningerne er anvendt et robust og længelevende sortsvalg, med fokus på en lang blomstring samt ornamentale karakterer, der kan bidrage til at forlænge sæsonen langt ud over blomstringen.

>>>