Tegnestuen har netop vundet Københavns Kommunes konkurrence om 2 nye, markante gårdanlæg i Sydhavnen. Vi glæder os meget til en god proces og til at koble stedets fine arkitektur med en ny frodig tilgang til bydelens landskabsrum.

>>>

Med jes Vagnby Arkitekter skal Schul Landskabsarkitekter lave udviklingsplan for Toftlund by i Sønderjylland. Et arbejde der er startet op her til sommer og vil løbe det meste af året, med bugerproces, landskabsplaner og strategiudvikling for byen.

>>>

Sammen med Rørbæk og Møller har vi vundet rammeaftalen for Søndre Campus og City Campus, der omfatter universitetets områder i centrum af København og på Amager. Bygningerne har et samlet bruttoetageareal på 250.000 m2. Vi skal med rammeaftalen bidrage til at videreudvikle og vedligeholde arealerne i samarbejde med Campus Service.

City Campus omfatter en række af Københavns fineste fredede bygningsmiljøer herunder Kommunehospitalet på Øster Farimagsgade af Christian Hansen, Metropolitanskolen af CF. Hansen og en række andre bygninger i det indre København. Søndre Campus omfatter Universitets bygninger på Amager.

 

>>>


Københavns Kommune er i gang med et større områdeløft af Nordvest kvarteret, herunder Bispebjerg og de berømte funktionalistiske boligmiljøer og landskabsrum som grænser til Utterslev, Brønshøj og Emdrup.
Tegnestuen har medvirket til har medvirket til at lede beboerprocesser og tegne nogle potentialer og rammer for at udfolde bydelens liv mere synligt og udadvendt samt skabe bedre klimasikring og grønnere gademiljø.

Målet er at få etableret et egentlig områdeløft sekretariat, som skal kunne realisere potentialer og skabe et større ejerskab til byen rum blandt de lokale beboere. Der er mange skjulte ressourcer og frie arealer i bydelen, som i endnu højere grad end tilfældet er i dag, kan indgå som et aktiv i bydelen og få liv i gaden.

 

>>>

karré2
Schul Landskabsarkitekter har vundet konkurrencen om byfornyelsesprojekterne i Frederiksberg Kommune.
Fra betænkningen “… en overbevisende procesbeskrivelse, der tydeligt viser stor faglig forståelse forankret i stor erfaring i netop denne type opgaver. Både den landskabsarkitektoniske del, men i særdeleshed også hvad angår den processuelle styring af projektet understøttes af en solid projektorganisation, hvoraf de fleste kompetencer er ”in-house”.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet fase1 af en masterplan for et boligsocialt løft af Bispebjerg. Forslag til nye åbninger til Bispebjerg Kirkegård. Projektet vil understøtte og indgå i den kommende grønne udviklingsplan for området.

Opgaven udføres i samarbejde med Københavns Kommune, Boligselskabet FSB, beboerrepræsentanter og kirkegården.

Aftenbilled _lowres

>>>

Med Fredensborg Slot og Esrum Sø som nabo har Fredensborg Søpark en særdeles attraktiv beliggenhed hvor engdrag og bebyggelse udgør et velplanlagt boligmiljø. Schul står i spidsen for en naturgenopretning, der skal bringe diversitet til området og styrke naturpræget. Arbejdet udføres i dialog med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

>>>

Vores arbejdsområde dækker opgaver fra dialog- og høringsprocessor, udarbejdelse af kommunikationsmateriale og idéoplæg til detaljeret planlægning af anlægsarbejder.
Schul Landskabsarkitekter har gennemført en lang række boligrenoveringsopgaver, gårdanlæg og lignende sager, hvor brugerinddragelse indgår som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram, idéudvikling og projektforslag.

 

>>>

Tegnestuen udfører pt. et landskabsprojekt for ca. 400 boliger fordelt på 8-10 projekter over hele
landet i perioden 2010-2014 under Almen+-konceptet. Udearealerne udføres typisk med
klassiske flisebelægninger og grøn ankomstvej med træer, parkering, fælles grønninger, legerum mellem blokkene, private haver, grønne ankomstområder ved boligerne samt bæredygtig regnvandshåndtering.

Collage af Køge projekt – opstart 2011.

>>>

Projekt for gårdanlæg til en klassisk Frederiksberg karré. Gårdprojektet rummer anlæg af nye glasoverdækkede cykelpavilloner, unika inventar i SFC-hårdtræ på en flade af klassiske hårdtbrændte klinker. Som pladsbesparende planteelement udføres enkle, ornamentale wiresystemer for klatreplanter, der samtidig kan bære lavenergi lyskilder. (Foto fra arbejdsprocessen)

>>>

For en lille andelsforening på Nørrebro er der tanker om, at vi skal skitsere et mindre, varieret og frodigt baggårdsmiljø.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet et forprojekt for gårdrenovering med nye gennemgående klinkebelægninger, der forbinder anlæggets ender og et centralt haveanlæg, med bevidst arkitektonisk harmoni mellem legemiljøer, opholdsområder og inventar.

Asfaltarealer aktiveres med grafiske bearbejdninger, der lægger op til leg når området ikke er i anvendelse af biler.

>>>

Projekt for et 2000 m2 modernistisk gårdanlæg i Gentofte. Hovedelementerne består af nye belægninger og en udvidelse og opstramning af haveanlæggets arkitektoniske sprog. Der er lagt en ny sammenhængende randbeplantning ind, med siddenicher og legemiljø. Bebyggelsen har naboskab og udsigt til Gentofte Sø. Mødet mellem områderne gøres til et attraktiv og opgraderes med en ny trappe.

>>>

Det oprindelige gårdrum havde sit primære fokus i 2 voksne hestekastanjer og to skralderum.

Det nye gårdrum er udført som et aktivt fællesrum, der bruges af alle beboerne. Et sted hvor leg, ophold og praktiske funktioner udføres i sammenhæng, så der opnås et sammenhængende haveanlæg med mere inspirerende grønne områder og årstidsvariation.

>>>

DIS/DUAB har opført ungdomsboliger i Roskilde og tegnestuen har udviklet en integreret kunst- og landskabsplan for de 7200 m2. Udearealerne er udført som et robust anlæg med vildtvoksende urtevegetation og buske. Beplantningen vokser frit i større grusflader. Arealerne er beregnet til at kunne tåle højt slid og er samtidigt inspireret af, og tænkt til, at indgå i et naturligt samspil med omgivelserne, herunder en nedlagt grusgrav/motocrossbane. På initiativ af Roskilde Kommune indgår samtidskunsten i bebyggelsen, som en væsentlig rumlig, funktionel og social faktor. Rampen er tiltænkt en samlende rolle i bebyggelsen og er Jonas M. Schuls bidrag til denne plan.

>>>

 

Tegnestuen har udført et projekt til Amaliegården, som er et gårdmiljø med 4 sammenhængende gårdrum beliggende i Frederiksstaden. Den nære sammenhæng med det historiske miljø har skabt inspirationen til en ”bymæssig” udformning af anlægget, der samtidig skulle forholde sig til en meget stram økonomi. Tegnestuen har udformet et projekt med tidløse ingredienser som Københavnerfliser, chaussésten og enkle planteindslag samt wiresystemer. Senere forventes anlægget udvidet med højkvalitative løsninger til opbevaring og ophold.

>>>

Udearealer ved AB Pile Allé udgøres af en lille, men velbeliggende og attraktiv gårdhave for et kombineret bolig- og erhvervsmiljø. Gårdrenoveringen har haft til formål at sikre en beskyttet og privat karakter i et hjørne af et gårdmiljø, hvor også biler og arbejdspladser skal tilgodeses. Tegnestuen har benyttet en kombination af klassiske nordiske granitsten med nye belægninger og beplantninger.

>>>

Schul Landskabsarkitekter arbejder med have- og landskabsarkitektur inden for et bredt spektrum. Fra den lille, velanlagte privathave til større nyanlæg og restaureringer. Hovedvægten i opgaveløsningen lægges på en æstetisk samhørighed med stedets karakter og en gennemtænkt, driftsikker frodighed.

Privathavens udformning skal forene stedets overordnede karakter med den enkelte ejers ønsker, såvel på det arkitektoniske som det karaktermæssige og pasningsmæssige område.

En god projektering af haven er både en æstetisk og økonomisk gevinst. Gennem klar professionel rådgivning sikrer haveejeren sig mod de ofte kostbare fejlinvesteringer.tegnestuen har udført projektering for 3-400 privathaver af meget varierende størrelse, fra modernistiske rækkehushaver til herregårdshaver rundt omkring i landet.
>>>

Ved Akacieparken har Københavns Kommune renoveret de offentlige arealer og etableret en mindre, klassisk grusplads med tidløs og tryg karakter.

Pladsen er tænkt som et roligt, samlende og grønt rum. Det er ideen, at skabe et enkelt og behageligt sted, som giver området et fælles “åndehul”. Pladsen skal være en bredt anvendelig ramme for skiftende aktiviteter i bydelen. Her vil man kunne afholde bazar, gadefest, mindre musikarrangementer og meget andet.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet landskabsplan for den klassiske funktionalistiske bebyggelse Ved Eltham, som ligger i Gentofte Kommune, på kanten af Østerbro og Hellerup By.

>>>

Cedervænget

Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet landskabsplan for en bebyggelse på Cedervænget i Virum. Med henblik på at skabe attraktive, plejelette, men alligevel frodige, udearealer for beboerne, er arealet tilplantet med en fritvoksende, årstidsvarieret beplantning, der bevidst supplerer byggeriets klare, tidløse formsprog, med et frodigt beplantningsudtryk.

>>>

Tegnestuen fungerer som konsulent i forbindelse med pleje- og beplantningsplaner for ejerforeningen Vejlesøparken. Formålet med de nye pleje- og designprocedurer er at sikre landskabelige strukturer, som kan give en langtidsholdbar parkagtig karakter. Parken skal dels give landskabelig styrke omkring bebyggelsen og samtidig sikre harmoni mellem beplantningens forskellige skalaer.

>>>

Ringkøbinggården er beliggende på Østerbro og danner fællesareal for ca. 60 andelslejemål. Bebyggelsen er udført i 30’erne, velbevaret og renoveret med respekt for den eksisterende arkitektur. Gårdomlægningen har haft til hensigt at revitalisere udearealet med respekt for det funktionelle og tidløse udtryk. Renoveringen er foretaget med hårdtbrændte engelske klinker. Skure udført med zinktag, vægge og øvrigt inventar i oliebehandlet Canadisk tuja.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet projekt for gårdrenovering med nye klinkebelægninger og attraktive, plejelette men alligevel frodige beplantninger.

>>>

Et projekt for en renovering af en snæver baggård, hvor udpræget genbrug af materialer på stedet har været gennemgående ledetråd for konceptet. Støttevægge etableres af lagvist stablet, præcist skåret asfalt og fungerer som støttevægge for højbede i en baggård med meget begrænsede vækstmuligheder for beplantning.

>>>

Bygherre Ejerforening / Dr.Tværgade Kbh. K. De smalle baggårde skal på sigt indrettes til en rolig, eksklusiv baggård med kvalitetspræget belægning i granit mosaiksten, et mindre vandspejl og en enkel beplantning hvor fokus ligger på bladformer og strukturer. Tegnestuen har udarbejdet færdigt dispositionsforslag til renoveringsprojektet.

Gårdplan 12.10.05-Layout1

>>>

Schul Landskabsarkitekter har foreslået landskabsplan og kriminalpræventive foranstaltninger for Skovengen.  Tegnestuens forslag er en styrkelse af knudepunkterne og de grønne stræk, så orientering mod de omgivende grønne områder sættes i fokus.

>>>