Søndergade projektet er fuldent. Fra projektering til fuldt færdigt anlæg på to år – over 14.000 m2 belægning. To springvand. mere end hundrede nye træer. Masser af opholdspladser. Ny belysning og plads til leg. Vi er glade for resultatet og den store forståelse vi har mødt fra de handlende. En helt ny bymidte binder Horsens sammen.

>>>

Vi er både glade og stolte over, at Bygningsstyrelsen har valgt Schul landskabsarkitekter med H+ARKITEKTER i spidsen for det team, der skal varetage totalrådgivning for statsligt byggeri i Region Hovedstaden. Rammeaftalen er ét af de største offentlige udbud de seneste år.

Vores team består af H+ARKITEKTER som totalrådgiver med øvrige kolleger AART Architects, Rønnow Arkitekter, Oluf Jørgensen, Strunge Jensen og Cubic Group som underrådgivere.

Teamet er allerede i gang med de første opgaver, og vi glæder os til at bygge videre på det gode samarbejde!

>>>


Schul har nu afleveret hovedprojekt til renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk.
Med udsigt til Nationalmuseet, Ridebanerne og Thorvaldsen Museum bliver den nye promenade en central, rekreativ forbindelse i det gamle København.
Tegnestuen har vundet konkurrencen med en meget behersket arkitektonisk løsning, der understøtter den eksisterende bygningskultur.

Niras bliver underrådgiver og vi fortsætter hermed det gode samarbejde fra Frederiksholms Kanal

>>>


Tegnestuen har vundet opgaven med at renovere Værløse Bytorv. Det sker med en enkel løsning, hvor skabes en forsænket opholdsniche som centrum for det nye Bytorv og træerne og skulpturerne hermed bringes tydeligere frem.

>>>

Med jes Vagnby Arkitekter skal Schul Landskabsarkitekter lave udviklingsplan for Toftlund by i Sønderjylland. Et arbejde der er startet op her til sommer og vil løbe det meste af året, med bugerproces, landskabsplaner og strategiudvikling for byen.

>>>

Vi har vundet opgaven med at lave klimavej for Frederiksberg Kommune. Opgaven udføres med A&G ingeniører og er allerede skudt i gang med nye tekniske løsninger, belægningstyper mv.

>>>

Visual_02_first plaza
Tegnestuen har vundet konkurrencen om den ambitiøse byrumsforbedring i det centrale Horsens. Fra dommerbetænkning og kommunen lyder:

“Forslagene var udformet på baggrund af ønsker og input fra over 500 borgere, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer. Den endelige udvælgelse blev foretaget af en dommerkomite bestående af formændene for partierne bag budgetaftalen i 2016, der dannede grobund for renoveringen, samt to anerkendte fageksperter indenfor arkitektur og byrum.

Komiteens begrundelse for valget lød bl.a.:

”Forslaget imødekommer på fornem, konsekvent og sammenfattende vis de efterspurgte krav og ønsker. Det rammer – med opbygningen af Søndergade som midtbyens ’dagligstue’ – essensen i konkurrenceprogrammets intentioner om at ændre gågaden til en ‘væregade’”

Samtidig lagde dommerkomiteen vægt på, at forslaget respekterer gadens historiske identitet, de flotte byhuse og passagerne, og at det både kan danne ramme om pladskrævende events og et hyggeligt byliv for alle aldersgrupper i hverdagen.

Opgaven skal realiseres med bl.a. Arkilab og Okra

>>>

IMG_20170925_161148
Der er indvielse af Life Science byggeriet i uge 44. Forskningsfaciliteterne er taget i brug og de grønne arealer tæt på at være færdige. Udearealerne er anlagt i respekt for stedets karakter og vil forhåbentlig glide ganske naturligt ind i Edith og Ole Nørgaards gennemtænkte helhedsplan.

>>>

Schul skal i samarbejde med Rørbæk & Møller udarbejde projekt for Smedestræde-miljøet i Valby. Planen er, at der både skal skabes beskyttede boliger for unge og samtidigt et rart miljø ved gaden. Her skal byen kunne mødes på en lille ny pladsdannelse – en slags lommepark – henvendt til livet langs Valby Langgade.

>>>

DJI_0016
Schul Landskabsarkitekter har været totalrådgiver i forbindelse med opgaven om en ny mole i Assens. Orbicon stod for ingeniørdelen.
Opgaven inkluderer et helt nyt molehoved. Opgaven hører til “stedet tæller” som er en kampagne støttet af Realdania. Indvielsen sker den 12. april 2017

>>>

legTegnestuen har vundet konkurrencen om Frederikssund Idrætsby sammen med Domus, Wessberg og AB Clausen. Det er en ambitiøs opgave som omhandler skabelsen af en ny idrætsby med svømmehal, boldbaner, aktivitetsplads, cykelruter, klimasikring og meget andet.

>>>

Gladsaxe_01Tegnestuen har i 2016 arbejdet på en større udviklingsplan for Gladsaxe Kirkegård.

>>>

gnb

Schul er i gang med arbejdet omkring en renovering af G.N.Brandts rosenhave i Hellerup.

Hellerup Strandpark er som værk betragtet placeret i den tidlige del af G.N. Brandts virke som landskabsarkitekt.

>>>

fhk-2016-4_lowres
Rådgivning vedrørende Københavns kommunes forvaltninger, som omfatter nybygning, udvidelse, ombygning og renovering af idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv. vinder Schul under byggeteamet Jakon med EKJ, Rørbæk og Møller Arkitekter og  Leth & Gori. Opgaven estimeres at have en værdi på op mod 600 millioner kr. over 4 år.

Foto fra den igangværende renovering af Frederiksholms Kanal

>>>

NyborgSlot_Fase2_Plancher_1-6
I samarbejde med Cubo, JaJa, Vmb, Søren Jensen og Mogens morgen har tegnestuen vundet den fantastiske opgave med at transforme Slottet og middelalderbyen i Nyborg.

Fra dommerbetænkningen: Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde. Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, ”tidsløst” og enkelt i sin opbygning og ide, og vil derfor være robust – både over tid, og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering. Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære (…) Læs mere:

>>>

Hjørne_WEB
For Københavns Kommune har tegnestuen udarbejdet nye udviklingsplaner for de grønne kirkegårde Bispebjerg, Vestre, Sundby og Brønshøj. Der er tale om 4 langsigtede planer for drift og udvikling af kirkegårdene samt og deres enestående landskabelige kvaliteter.

>>>

Frederiksholms Kanal 1Tegnestuen har vundet den fine opgave om et nyt byrum og en promenade langs Frederiksholms Kanal. Opgaven løses med NIRAS som underrådgiver og skal gennemføres i 2016. Tegnestuen blev udpeget som vinder med et enkelt og roligt forslag, som understøtter stedets nuværende betydning som dæmpet byrum, betydningsfuldt kulturmiljø og med reminiscenser af levende havn.

>>>


Københavns Kommune er i gang med et større områdeløft af Nordvest kvarteret, herunder Bispebjerg og de berømte funktionalistiske boligmiljøer og landskabsrum som grænser til Utterslev, Brønshøj og Emdrup.
Tegnestuen har medvirket til har medvirket til at lede beboerprocesser og tegne nogle potentialer og rammer for at udfolde bydelens liv mere synligt og udadvendt samt skabe bedre klimasikring og grønnere gademiljø.

Målet er at få etableret et egentlig områdeløft sekretariat, som skal kunne realisere potentialer og skabe et større ejerskab til byen rum blandt de lokale beboere. Der er mange skjulte ressourcer og frie arealer i bydelen, som i endnu højere grad end tilfældet er i dag, kan indgå som et aktiv i bydelen og få liv i gaden.

 

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal til Rudersdal Kommune udfærdige et forslag til ny ankomstplads til Vedbæk Kirke.

>>>

BispebjergSchul Landskabsarkitekter har netop vundet opgaven om en ny udviklingsplan for kirkegården, der skal tænkes sammen med byen og i det længere perspektiv opnå både større plantediversitet og driftsbesparelser.

>>>

2015.04.01_Kongsholmcenteret_fugleperspektiv

Schul Landskabsarkitekter er sammen med Rørbæk og Møller vindere af konkurrence om Kongsholmcentret i Albertslund.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet fase1 af en masterplan for et boligsocialt løft af Bispebjerg. Forslag til nye åbninger til Bispebjerg Kirkegård. Projektet vil understøtte og indgå i den kommende grønne udviklingsplan for området.

Opgaven udføres i samarbejde med Københavns Kommune, Boligselskabet FSB, beboerrepræsentanter og kirkegården.

Aftenbilled _lowres

>>>

Birdview 3udvidet

Tegnestuen har i december 2014 vundet konkurrencen om Mariendal Kirkeplads; en skitseringskonkurrence om et nyt byrum, som skaber værdige arealer omkring kirken sideløbende med et kvartersløft der gælder for Fasanvej-kvarteret. Hensigten med forslaget er, at genplacere kirken som centrum for byrummet og skabe en harmonisk kobling mellem en smuk og åben forplads, en intim og frodig have samt et indbydende gademiljø.
Projektering startes op primo februar 2015.

>>>

Københavns Museum (9)6 hjerter til udstilling og forplads, skabt i samarbejde mellem Jonas M Schul og KBH Bymuseum

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal deltage i arbejdet med at skabe større diversitet i Frederiksbergs Haves beplantning, herunder at skabe mere varierede, driftsikre busketter og staudeplantninger i Frederiksberg Have.

>>>

Schul har netop påbegyndt arbejdet med en mindre udviklingsplan for Amager Strandpark. Planen har bl.a. til formål at tilgodese flere opholdsmiljøer og en fremtidssikret strategi for beplantningerne, der sigter mod en større diversitet og variation. Den grønne, slidstærke ramme for sommerens koncerter og teaterforestillinger vil fortsat danne centrum for 5-øren og 10-ørens liv, på sigt med en styrket sammenhæng med omgivelserne, mere differentieret planteliv og oplevelsesrige nicher og forløb i parken.

>>>

View 7-from HARBOR

Tegnestuen har i samarbejde med Dansk Bygningsarv udarbejdet helhedsplan for havnen og forbindelsen til bymidten i Nykøbing Mors. Første del af planen bliver nu realiseret i form af en stiforbindelse langs fjorden, der knytter havn og boligområder sammen og understøtter den stigende interesse for naturen og livet ved vandet. Helhedsplanen beskriver en række gennemprøvede metoder til, hvordan man i planlægningsmæssig sammenhæng udvikler en levende by med et imødekommende udtryk. Sigtet er, at skabe en oplevelse af byen som imødekommende og “plastisk”, hvor medejerskab til byens rum, gennem positiv brugerinvolvering, skaber en selvforstærkende proces og et dynamisk bymiljø.

>>>

SUPERFLEX har udviklet koncept for The Bank, og i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter realiseret et nyt offentligt tilgængeligt byrum på 7.000 m2 centralt placeret i Sharjah, i De Arabiske Emirater. Projektet er en del af den store Biennale, der åbnede 13. marts 2013.

>>>

 

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslag til Filosofgangen i Odense med Creo Arkitekter og Rambøll.

Kunstbygningen Filosoffen skal åbnes mod Odense Å, så der trækkes flere besøgende ind fra området. Realdania og Odense Kommune har indgået aftale om, at udvikle Kunstbygningen og arealet ned mod åen.

Kunstbygningen Filosoffen, som er et mindre udstillingssted for billedkunst, skal have mere ud af sin beliggenhed lige ved åen, Odense Aafart og nær byens centrale latinerkvarter. Derfor er Realdania og Odense Kommune gået sammen om at udvikle området omkring Kunstbygningen.

Mere …

>>>


I samarbejde med Møller & Grønborg er Schul Landskabsarkitekter udnævnt til vinder af konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken

Et nyt sceneri – landskabet tager over
Vores kyster rummer en række helt unikke landskabstyper. Floraen har omhyggeligt tilpasset sig de krævende og mangeartede vækstbetingelser der findes ved havet. Her opstår særligt dynamiske plantesamfund, hvor saltindhold, flod & ebbe, sumpområder og ekstrem næringsfattig jord på hver sin måde tydeligt indvirker på arternes morfologiske udtryk og farveskala.
Denne diversitet bringes i projektet i spil som grundsprog og tilvejebringelse af en landskabelig oplevelsesrigdom samt styrket fortælling om mødet mellem kulturen og naturen.

>>>

BORNHOLM
Tegnestuen er udvalgt til at deltage i konkurrencen om et nyt rådhus i Rønne. Dissing og Weitling er bygningsarkitekter.
Bornholms Regionskommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver i forbindelse med samling af administrationen og borgerservice på Landemærket i Rønne – Bornholms Rådhus.

>>>

 

Foto: Kim Clausen

For Århus Kommune har tegnestuen tegnet en 170 m lang stibro. Broen er opsat i Hjortshøj over Grenåbanen, som sikker forbindelse mellem bydele og skoledistrikter. Projekteringen er foretaget i samarbejde med Viggo Madsen Ingeniører og entreprisen gennemført af Per Aarsleff A/S. Broen blev indviet ultimo august 2011.

>>>

Schul Landskabsrkitekter har medvirket til udviklingen af et nyt grønt byrum i Sønderborg. Herudover har Sønderborg Kommune udviklet et langsigtet program, som på sigt kan medvirke til at udvikle et både varierende, sammenhængende og aktivt kulturmiljø langs kysten. Rambla Sønderborg er udset til at blive ramme og scene, hvor events, sport, kunstprojekter og natur udgør et attraktivt kulturmiljø. Tegnestuen skal medvirke til at etablere første fase af dette projekt, som består af et mindre aktivitetsfelt og opholdsområde ved vandet.

>>>

Tegnestuen deltog i konkurrencen omkring en ny forplads til Statens Museum for Kunst med et projekt som tager stærkt afsæt i den unikke betydning, som parken og museet har i byens rum. Schul har udført planen med Adept og Cowi.

>>>

For Frederiksberg Kommune har tegnestuen udarbejdet projekt for en lille plads ved Finsensvej og Fasanvej. Området er stærkt trafikeret hvorfor der er planlagt en mindre vandkunst integreret i belægningen, så pladsen akustisk vil forekomme mere attraktiv om sommmeren, hvor stedet benyttes til ophold.
Pladsen er tænkt som en uformel og tidløs pause på cykelruten, hvor hegn og inventar udgør den enkle indretning, der levner plads til restaurantens udeservering.

>>>

I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes.

Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen med staudebede, rododendron-busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011, og det er forhåbningen, at renoveringen kan startes op til vinter.

>>>

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Realdanias datterselskab Realdania Byg forestod i 2004 en gennemgribende restaurering af Meldahls Rådhus og tilbageførte det til sin oprindelige stil. Nu har Bülows Plads foran den smukke, historiske bygning fulgt trop, så hele området fremstår harmonisk. Pladsen er netop indviet ved en begivenhed den 9. maj.

>>>

 

Blandt 55 ansøgende teams er Tegnestuen blevet udvalgt til konkurrencen om Roskildes nye Rockmuseum og by-udvikling i samarbejde med Transform, Wingårdh Arkitektkontor og Grontmij-Carlbro.

>>>

Urneafdelingen er et komplet nyanlæg med dels servitutgrave og dels som tager sit udgangspunkt i isblomsternes krystallinske bevægelse. Et tilsyneladende tilfældigt stimønster ligger og spænder harmonisk ud på et åbent græsfelt med urnegrave. Anlægget er indkranset af en frodig og plejelet skovrand med markante barkfarver og bladstrukturer.

>>>