DJI_0016
Schul Landskabsarkitekter har været totalrådgiver i forbindelse med opgaven om en ny mole i Assens. Orbicon stod for ingeniørdelen.
Opgaven inkluderer et helt nyt molehoved. Opgaven hører til “stedet tæller” som er en kampagne støttet af Realdania. Indvielsen sker den 12. april 2017

>>>

Ny opgave om plejecenter i Rudersdal skal løses i samarbejde med bl.a. Rørbæk & Møller. Mere nyt her på siden når processen starter medio april.

>>>

legTegnestuen har vundet konkurrencen om Frederikssund Idrætsby sammen med Domus, Wessberg og AB Clausen. Det er en ambitiøs opgave som omhandler skabelsen af en ny idrætsby med svømmehal, boldbaner, aktivitetsplads, cykelruter, klimasikring og meget andet.

>>>

Gladsaxe_01Tegnestuen har i 2016 arbejdet på en større udviklingsplan for Gladsaxe Kirkegård.

>>>

gnb

Schul er i gang med arbejdet omkring en renovering af G.N.Brandts rosenhave i Hellerup.

Hellerup Strandpark er som værk betragtet placeret i den tidlige del af G.N. Brandts virke som landskabsarkitekt.

>>>

Trekroner Kirke (1)

I samarbejde med Rørbæk & Møller har tegnestuen vundet konkurrencen om opførelse af den nye Trekroner kirke. Nu er sagen projekteret og vi skal snart igang!

>>>

fhk-2016-4_lowres
Rådgivning vedrørende Københavns kommunes forvaltninger, som omfatter nybygning, udvidelse, ombygning og renovering af idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv. vinder Schul under byggeteamet Jakon med EKJ, Rørbæk og Møller Arkitekter og  Leth & Gori. Opgaven estimeres at have en værdi på op mod 600 millioner kr. over 4 år.

Foto fra den igangværende renovering af Frederiksholms Kanal

>>>

bibliotek-og-plads_schulv7
Med JJW og Cowi, samt et stærkt team af konsulenter var vi blevet valgt til at skulle udarbejde forslag til konkurrencen om Urbanplanen fase 2. Konkurrencen indbefatter nye bebyggelsesplaner, klimaløsninger, borgerinddragelse og grønne områder.

>>>

NyborgSlot_Fase2_Plancher_1-6
I samarbejde med Cubo, JaJa, Vmb, Søren Jensen og Mogens morgen har tegnestuen vundet den fantastiske opgave med at transforme Slottet og middelalderbyen i Nyborg.

Fra dommerbetænkningen: Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde. Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, ”tidsløst” og enkelt i sin opbygning og ide, og vil derfor være robust – både over tid, og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering. Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære (…) Læs mere:

>>>
Arken1
Der er endelig kommet vand op omkring museet. God fornøjelse!
 
Drone-optagelse af Kunstens Ø. Fotograf: Thomas Mikkel Jensen, Ishøj Kommune
>>>

Hjørne_WEB
For Københavns Kommune har tegnestuen udarbejdet nye udviklingsplaner for de grønne kirkegårde Bispebjerg, Vestre, Sundby og Brønshøj. Der er tale om 4 langsigtede planer for drift og udvikling af kirkegårdene samt og deres enestående landskabelige kvaliteter.

>>>

Frederiksholms Kanal 1Tegnestuen har vundet den fine opgave om et nyt byrum og en promenade langs Frederiksholms Kanal. Opgaven løses med NIRAS som underrådgiver og skal gennemføres i 2016. Tegnestuen blev udpeget som vinder med et enkelt og roligt forslag, som understøtter stedets nuværende betydning som dæmpet byrum, betydningsfuldt kulturmiljø og med reminiscenser af levende havn.

>>>


Københavns Kommune er i gang med et større områdeløft af Nordvest kvarteret, herunder Bispebjerg og de berømte funktionalistiske boligmiljøer og landskabsrum som grænser til Utterslev, Brønshøj og Emdrup.
Tegnestuen har medvirket til har medvirket til at lede beboerprocesser og tegne nogle potentialer og rammer for at udfolde bydelens liv mere synligt og udadvendt samt skabe bedre klimasikring og grønnere gademiljø.

Målet er at få etableret et egentlig områdeløft sekretariat, som skal kunne realisere potentialer og skabe et større ejerskab til byen rum blandt de lokale beboere. Der er mange skjulte ressourcer og frie arealer i bydelen, som i endnu højere grad end tilfældet er i dag, kan indgå som et aktiv i bydelen og få liv i gaden.

 

>>>

karré2
Schul Landskabsarkitekter har vundet konkurrencen om byfornyelsesprojekterne i Frederiksberg Kommune.
Fra betænkningen “… en overbevisende procesbeskrivelse, der tydeligt viser stor faglig forståelse forankret i stor erfaring i netop denne type opgaver. Både den landskabsarkitektoniske del, men i særdeleshed også hvad angår den processuelle styring af projektet understøttes af en solid projektorganisation, hvoraf de fleste kompetencer er ”in-house”.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal til Rudersdal Kommune udfærdige et forslag til ny ankomstplads til Vedbæk Kirke.

>>>

Aftalerne er på plads: Renovering af Mariendal Kirkeplads på Frederiksberg påbegyndes allerede i år og pladsen forventes at stå klar omkring årsskiftet.

 

>>>

Arken_9214

Schul Landskabsarkitekter vandt i 2012, i samarbejde med Møller & Grønborg, konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken. Det nye landskabssceneri tager form dag for dag.

>>>

BispebjergSchul Landskabsarkitekter har netop vundet opgaven om en ny udviklingsplan for kirkegården, der skal tænkes sammen med byen og i det længere perspektiv opnå både større plantediversitet og driftsbesparelser.

>>>

For DTU udarbejdes en drifts- og udviklingsplan der skal sikre en harmonisk overgang mellem det universitet vi kender og  fremtidens campus.  

>>>

2015.04.01_Kongsholmcenteret_fugleperspektiv

Schul Landskabsarkitekter er sammen med Rørbæk og Møller vindere af konkurrence om Kongsholmcentret i Albertslund.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har med Henning Larsen Architects udarbejdet konkurrence forslag til et nyt Frihedsmuseum ved Kastellet i København.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet fase1 af en masterplan for et boligsocialt løft af Bispebjerg. Forslag til nye åbninger til Bispebjerg Kirkegård. Projektet vil understøtte og indgå i den kommende grønne udviklingsplan for området.

Opgaven udføres i samarbejde med Københavns Kommune, Boligselskabet FSB, beboerrepræsentanter og kirkegården.

Aftenbilled _lowres

>>>

Birdview 3udvidet

Tegnestuen har i december 2014 vundet konkurrencen om Mariendal Kirkeplads; en skitseringskonkurrence om et nyt byrum, som skaber værdige arealer omkring kirken sideløbende med et kvartersløft der gælder for Fasanvej-kvarteret. Hensigten med forslaget er, at genplacere kirken som centrum for byrummet og skabe en harmonisk kobling mellem en smuk og åben forplads, en intim og frodig have samt et indbydende gademiljø.
Projektering startes op primo februar 2015.

>>>

Med Fredensborg Slot og Esrum Sø som nabo har Fredensborg Søpark en særdeles attraktiv beliggenhed hvor engdrag og bebyggelse udgør et velplanlagt boligmiljø. Schul står i spidsen for en naturgenopretning, der skal bringe diversitet til området og styrke naturpræget. Arbejdet udføres i dialog med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

>>>

Københavns Museum (9)6 hjerter til udstilling og forplads, skabt i samarbejde mellem Jonas M Schul og KBH Bymuseum

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i samarbejde med MOE, Aarhus Arkitekterne og Mikkelsen Arkitekter vundet konkurrencen om et nyt forskningsmiljø med tilhørende udearealer.

>>>

Blandt 29 teams er Schul Landskabsarkitekter netop udvalgt til konkurrencen om den ny Lindevangskole. Arkitekten er Rørbæk og Møller som tegnestuen pt. samarbejder med omkring adskillige projekter på DTU.

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal deltage i arbejdet med at skabe større diversitet i Frederiksbergs Haves beplantning, herunder at skabe mere varierede, driftsikre busketter og staudeplantninger i Frederiksberg Have.

>>>

Schul har netop påbegyndt arbejdet med en mindre udviklingsplan for Amager Strandpark. Planen har bl.a. til formål at tilgodese flere opholdsmiljøer og en fremtidssikret strategi for beplantningerne, der sigter mod en større diversitet og variation. Den grønne, slidstærke ramme for sommerens koncerter og teaterforestillinger vil fortsat danne centrum for 5-øren og 10-ørens liv, på sigt med en styrket sammenhæng med omgivelserne, mere differentieret planteliv og oplevelsesrige nicher og forløb i parken.

>>>

Med Nanotech-byggeriet opstår en ny have på DTU. Med byggeriet af et nyt institut skabes samtidigt et fint lukket haverum for brugerne. Denne forvandling giver mulighed for at skabe et nyt sammenhængende gårdmiljø, hvor et mere frodigt miljø med plantediversitet og årstidsvariation fremmes, og flere uformelle opholdsmiljøer indtænkes.

>>>

Udvidelsen af Fotonik og placeringen af den nye bygning sker på et markant sted på Campus, og projektet skaber med sin fremtrædende position på bastionen, et nyt vartegn i den sydlige del af DTU. Mod parkeringsalléen skaber facaden et levende motiv, dramatisk skåret ind i de smukke skifervægge. Her er tale en landskabeligt set dramatisk placering.

>>>

Tegnestuen er flyttet til nye lokaler. Vi er rykket ind på Struenseegade 13, Nørrebro. Her sidder vi i et miljø med arkitekter, energikonsulenter og analysevirksomheder. Vi glæder os til at arbejde i disse rare omgivelser og udvikle nye projekter, med den forøgede kapacitet.

Velkommen!

>>>

Landskabet på DTU er kendetegnet ved et ganske stramt hierarki, der organiserer de grønne rum på campus. De ekstensive skovarealer og store samlede plantninger, som de findes omkring parkeringsalléen og i randen af DTU, danner basis og grundtonen: Et grønt campus. Lunden og de velplejede forarealer til institutterne er imødekommende overgangsrum, som i konstellation med skoven giver orientering på DTU. Her er plads til spontant liv og ophold og der skabes oplevelse i øjenhøjde. Det er i denne kategori man skal opfatte Agoras haverum.

>>>

2013-11-01_livsrum_01A
Opgaven med etablering af et nyt kræftcenter ved Vejle Sygehus er gennemført. Arkitektfirmaet Arcgency har tegnet et hus, som med sin markante stoflighed virker åbent og imødekommende, og byggeriet har fået en fremtrædende placering på kanten af Fredskoven. Opgaven er støttet af Realdania.
Fotos: Mads Møller, Arcgency

>>>

Ansgar

Schul har netop afleveret tegningsmateriale til det nye store haveanlæg ved Ansgar Kirke i Odense. Det bliver et af landets største dynamiske staudebede og anlægsarbejdet vil pågå henover vinteren og blive fuldendt i efteråret 2014.

>>>

View 7-from HARBOR

Tegnestuen har i samarbejde med Dansk Bygningsarv udarbejdet helhedsplan for havnen og forbindelsen til bymidten i Nykøbing Mors. Første del af planen bliver nu realiseret i form af en stiforbindelse langs fjorden, der knytter havn og boligområder sammen og understøtter den stigende interesse for naturen og livet ved vandet. Helhedsplanen beskriver en række gennemprøvede metoder til, hvordan man i planlægningsmæssig sammenhæng udvikler en levende by med et imødekommende udtryk. Sigtet er, at skabe en oplevelse af byen som imødekommende og “plastisk”, hvor medejerskab til byens rum, gennem positiv brugerinvolvering, skaber en selvforstærkende proces og et dynamisk bymiljø.

>>>


HMN Naturgas og Energibyen Skive har indgået et formelt samarbejde om grøn gas. Aftalen sigter mod at opgradere biogas og indføre den i naturgasnettet, og tager hul på udviklingen mod at få gas ind i transportsektoren.
Gasfyldestationen, som Schul har tegnet i tæt samarbejde med Rasmus Koch Studio, er et synligt resultat af samarbejdet.
Foto: Rasmus Koch Studio. Link: www.rasmuskoch.com

>>>

SUPERFLEX har udviklet koncept for The Bank, og i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter realiseret et nyt offentligt tilgængeligt byrum på 7.000 m2 centralt placeret i Sharjah, i De Arabiske Emirater. Projektet er en del af den store Biennale, der åbnede 13. marts 2013.

>>>

 

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslag til Filosofgangen i Odense med Creo Arkitekter og Rambøll.

Kunstbygningen Filosoffen skal åbnes mod Odense Å, så der trækkes flere besøgende ind fra området. Realdania og Odense Kommune har indgået aftale om, at udvikle Kunstbygningen og arealet ned mod åen.

Kunstbygningen Filosoffen, som er et mindre udstillingssted for billedkunst, skal have mere ud af sin beliggenhed lige ved åen, Odense Aafart og nær byens centrale latinerkvarter. Derfor er Realdania og Odense Kommune gået sammen om at udvikle området omkring Kunstbygningen.

Mere …

>>>