Med HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S og MOE A/S var tegnestuen udvalgt til SDU MMMI, Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense.
Forslaget forbinder til de eksisterende kvaliteter og skaber en stærk landskabelig kobling til fredskoven, letbanen og det nye supersygehus

>>>

Schul har med Skala Arkitekter vundet konkurrencen om en ny sognegård i Glostrup

>>>

Sammen med Rørbæk og Møller har vi vundet rammeaftalen for Søndre Campus og City Campus, der omfatter universitetets områder i centrum af København og på Amager. Bygningerne har et samlet bruttoetageareal på 250.000 m2. Vi skal med rammeaftalen bidrage til at videreudvikle og vedligeholde arealerne i samarbejde med Campus Service.

City Campus omfatter en række af Københavns fineste fredede bygningsmiljøer herunder Kommunehospitalet på Øster Farimagsgade af Christian Hansen, Metropolitanskolen af CF. Hansen og en række andre bygninger i det indre København. Søndre Campus omfatter Universitets bygninger på Amager.

 

>>>

IMG_20170925_161148
Der er indvielse af Life Science byggeriet i uge 44. Forskningsfaciliteterne er taget i brug og de grønne arealer tæt på at være færdige. Udearealerne er anlagt i respekt for stedets karakter og vil forhåbentlig glide ganske naturligt ind i Edith og Ole Nørgaards gennemtænkte helhedsplan.

>>>

IMG_20170531_123238
Ny opgave om plejecenter i Rudersdal skal løses i samarbejde med bl.a. Rørbæk & Møller. Byggeriet skal indpasses i meget smukke omgivelser – gode kig til søen og en rolig beplantningsplan vil danne udgangspunkt for et naturpræget anlæg, som kan give brugerne mental ro og rammer for et trygt samvær.

>>>

Trekroner Kirke (1)

I samarbejde med Rørbæk & Møller har tegnestuen vundet konkurrencen om opførelse af den nye Trekroner kirke. Vi er igang med byggeriet!

>>>

fhk-2016-4_lowres
Rådgivning vedrørende Københavns kommunes forvaltninger, som omfatter nybygning, udvidelse, ombygning og renovering af idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv. vinder Schul under byggeteamet Jakon med EKJ, Rørbæk og Møller Arkitekter og  Leth & Gori. Opgaven estimeres at have en værdi på op mod 600 millioner kr. over 4 år.

Foto fra den igangværende renovering af Frederiksholms Kanal

>>>

NyborgSlot_Fase2_Plancher_1-6
I samarbejde med Cubo, JaJa, Vmb, Søren Jensen og Mogens morgen har tegnestuen vundet den fantastiske opgave med at transforme Slottet og middelalderbyen i Nyborg.

Fra dommerbetænkningen: Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde. Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, ”tidsløst” og enkelt i sin opbygning og ide, og vil derfor være robust – både over tid, og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering. Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære (…) Læs mere:

>>>
Arken1
Der er endelig kommet vand op omkring museet. God fornøjelse!
 
Drone-optagelse af Kunstens Ø. Fotograf: Thomas Mikkel Jensen, Ishøj Kommune
>>>


Med Nanotech-byggeriet opstår en ny have på DTU. Med byggeriet af et nyt institut skabes samtidigt et fint lukket haverum for brugerne. Denne forvandling giver mulighed for at skabe et nyt sammenhængende gårdmiljø, hvor et mere frodigt miljø med plantediversitet og årstidsvariation fremmes, og flere uformelle opholdsmiljøer indtænkes.

>>>

Arken_9214

Schul Landskabsarkitekter vandt i 2012, i samarbejde med Møller & Grønborg, konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken. Det nye landskabssceneri tager form dag for dag.

>>>

2015.04.01_Kongsholmcenteret_fugleperspektiv

Schul Landskabsarkitekter er sammen med Rørbæk og Møller vindere af konkurrence om Kongsholmcentret i Albertslund.

>>>

Københavns Museum (9)6 hjerter til udstilling og forplads, skabt i samarbejde mellem Jonas M Schul og KBH Bymuseum

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i samarbejde med MOE, Aarhus Arkitekterne og Mikkelsen Arkitekter vundet konkurrencen om et nyt forskningsmiljø med tilhørende udearealer.

>>>

Blandt 29 teams er Schul Landskabsarkitekter netop udvalgt til konkurrencen om den ny Lindevangskole. Arkitekten er Rørbæk og Møller som tegnestuen pt. samarbejder med omkring adskillige projekter på DTU.

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Udvidelsen af Fotonik og placeringen af den nye bygning sker på et markant sted på Campus, og projektet skaber med sin fremtrædende position på bastionen, et nyt vartegn i den sydlige del af DTU. Mod parkeringsalléen skaber facaden et levende motiv, dramatisk skåret ind i de smukke skifervægge. Her er tale en landskabeligt set dramatisk placering.

>>>

2013-11-01_livsrum_01A
Opgaven med etablering af et nyt kræftcenter ved Vejle Sygehus er gennemført. Arkitektfirmaet Arcgency har tegnet et hus, som med sin markante stoflighed virker åbent og imødekommende, og byggeriet har fået en fremtrædende placering på kanten af Fredskoven. Opgaven er støttet af Realdania.
Fotos: Mads Møller, Arcgency

>>>

Ansgar

Schul har netop afleveret tegningsmateriale til det nye store haveanlæg ved Ansgar Kirke i Odense. Det bliver et af landets største dynamiske staudebede og anlægsarbejdet vil pågå henover vinteren og blive fuldendt i efteråret 2014.

>>>


I samarbejde med Møller & Grønborg er Schul Landskabsarkitekter udnævnt til vinder af konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken

Et nyt sceneri – landskabet tager over
Vores kyster rummer en række helt unikke landskabstyper. Floraen har omhyggeligt tilpasset sig de krævende og mangeartede vækstbetingelser der findes ved havet. Her opstår særligt dynamiske plantesamfund, hvor saltindhold, flod & ebbe, sumpområder og ekstrem næringsfattig jord på hver sin måde tydeligt indvirker på arternes morfologiske udtryk og farveskala.
Denne diversitet bringes i projektet i spil som grundsprog og tilvejebringelse af en landskabelig oplevelsesrigdom samt styrket fortælling om mødet mellem kulturen og naturen.

>>>

Rørbæk og Møller arkitekter har vundet rammeaftalen for arkitektydelser til Danmarks Tekniske Universitet – DTU.

Schul er landskabsarkitekter på opgaven. Aftalen løber frem til sommeren 2016. Vi glæder os meget til at udvide det samarbejde vi allerede har på DTU Life Science og Bio Engineering samt DTU Kemi.

>>>

Schul Landskabsarkitekter blev, sammen med Erik Møller Arkitekter og Leth & Gori, udpeget som delt vinder af første runde i den interessante konkurrence om en ny stor institution på Prinsessegade, Christianshavn.

I anden fase blev landskabsbehandlingen rost bl.a. med følgende ord.: “udearealerne (…) fremstår som et sammenhængende areal, men med forskellige zoner med varierende grader af tryghed og udfordringer for forskellige aldersgrupper. (…) Der er fine relationer til byen med kig til Bodenhoffs Plads ved hovedindgangen. (…) haven fremstår som et sammenhængende uderum, hvor der er rig mulighed for at fastholde grundens naturkvaliteter mod kanalen.”

Cobe Architects vandt den samlede arkitektkonkurrence.

>>>

COWI, Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter har vundet opgaven med at bygge nye faciliteter til Danmarks Tekniske Universitet. Et projekt, der samlet set, løber op i 1,2 mia. kroner.

Havforskere, fødevareforskere og veterinærforskere kan glæde sig til at flytte ind i nye faciliteter, når Danmarks Tekniske Universitet samler Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet på Lyngby Campus.

Til formålet vil DTU modernisere cirka 10.000m² eksisterende bygninger, bygge cirka 30.000 m² nye bygninger og skabe nye udendørs arealer. COWI er totalrådgiver på opgaven med Christensen og Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter som underrådgivere.

En social dynamo
Forskere og studerende fra de tre institutter kan yderligere glæde sig over, at de kan flytte ind i et byggeri, der skal fungere som en social dynamo. Formålet er at skabe synergi mellem de tre institutter gennem et levende miljø, der fremmer netværksdannelse både internt i forskningsmiljøerne og på tværs af dem.

Arkitekturen bliver åben, hvilket vil gøre det nemt for brugerne at se, hvad der foregår både inde og ude. Det understøtter fornemmelsen af at være del af et levende og aktivt miljø. Broer mellem bygningerne, og adgangsveje, som krydser laboratoriegangene, gør, at alle uundgåeligt vil krydse hinanden hyppigt på tværs af institutter, fag og funktioner.

Det visionære byggeri får adresse på DTU’s Campus i Lyngby på det område, som DTU kalder for “2. kvadrant”. Når byggeriet er færdigt, vil det danne ramme om cirka 750 arbejdspladser.

>>>

Schul Landskabsarkitekter blev finalister i forbindelse med planlægningen af udearealerne om det nye plejecenter ved Sortedams Dosseringen. Henning Larsen Architecs og BBP er holdets bygningsarkitekter og Lemming & Eriksen står for ingeniørarbejderne.

Planerne for området har ændret karakter, så det skal blive interessant at følge tankerne for denne enestående lokalitet fremover.

>>>

Tegnestuen har modtaget Den Store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.

Læs mere …

>>>

I samarbejde med Lendager Arkitekter har Schul udarbejdet forslag til udearealer til Skive Multihus. Forslaget blev præmieret med indkøb i den åbne konkurrence.

>>>


Konkurrenceforslag, udført med arkitekterne Hou+Partnere A/S, er Schul Landskabsarkitekters omfattende projektering og udførelse af en 20 gruppers integreret daginstitution, inklusive terræn- og anlægsarbejder.

>>>

CCO, Alectia og Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet forslag til konkurrencen om et nyt campusmiljø.
Universitets- og Bygningsstyrelsen vil i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU), Ingeniørhøjskolen i København (IHK), Ballerup Kommune  samt NCC Property Development videreudvikle Universitetscampus Ballerup, der er beliggende omkring IHK. Videreudviklingen af campusområdet vil ske på grundlag af konkurrencen. Visionen for området – og dermed for   konkurrencen – er tilvejebringelsen af et innovativt byggeri, hvor samspil mellem arkitektur, teknik og funktion er forsøgt optimeret og billiggjort, gerne ved hjælp af industrielle produktionsmetoder.

Projektkonkurrencen omfatter dels udformningen af en helhedsplan for området og dels udformning af to byggerier hver på ca. 5 000 m2 samt option på udformningen af et byggeri på yderligere 5 000 m2 byggeri. Konkurrenceområdet er delt op i to delområder, hhv delområde øst og delområde vest, set i forhold til IHK i Ballerup. I delområde øst lokaliseres en bygning på ca 5 000 m2.

Bygningen skal primært huse Statens Byggeforskningsinstitut under AAU. I delområde vest lokaliseres en bygning på ca 5 000 m2. Derudover vil der til opgaven være knyttet en option på opførelse af yderligere 5 000 m2 i område vest. Bygningerne i delområde vest skal primært huse uddannelserne Medialogi, Wireless og Center for kommunikation 

>>>

Ved Dansens Teater i Holstebro skal etableres et mindre legeområde for meget begrænsede ressourcer. Omgivelserne er ganske urbane – der er tale om “Den Røde Plads” midt i byen – så legearealet vil indgå som et særegent element midt i by – og gågadekarakteren.

>>>

Schul Landskabsarkitekter er tilknyttet som konsulent for Århus Arkitekterne i forbindelse med konkurrencen om et nyt hospice i udkanten af Svendborg.

“Hospice Sydfyn skal opføres i området ved Tankefuld i Svendborgs vestlige del. Grunden er beliggende i grønne omgivelser med udsigt til den østlige ende af Egense Ås. Der er ved valg af grund lagt stor vægt på netop kombinationen af det grønne landskab og den tætteforbindelse med byen.” (konkurrenceprogrammet)

>>>

Tegnestuen har i samarbejde med ONV Arkitekter vundet konkurrencen om en ny institution på Sundholmsvej på Amager.

Et nærmest labyrintisk forløb, sikrer konstant varierende oplevelsesrum og indbyder til at børnenes lege og aktiviteter naturligt stimuleres. Der er hele tiden et nyt rum, et nyt hjørne og et nyt perspektiv, der kan gøre legen dynamisk og legepladsen langtidsholdbar.

Legepladsen organiseres omkring trygge stillezoner, naturoplevelser med årstidsvariation og klassiske legeområder via interessante stiforløb og ”fordelingszoner”, så der inviteres til motorisk udfoldelse med plads til både vilde og stille børn.

>>>

Egmont H. Petersens Kollegium, i daglig tale Egmont Kollegiet, er et af Københavns gamle traditionsrige kollegier.
Bebyggelsen er tegnet af Kaj Gottlob og blev opført i begyndelsen af 1950’erne på Østerbro i København, lige overfor Fælledparken. Tegnestuen har udarbejdet projekt for renovering og nyindretning af ankomstarealerne samt en samlet løsning af cykelparkeringen.

>>>

Frederiksgården er en beskyttet bebyggelse, fortrinsvis for ældre, centreret omkring et stort åbent haveanlæg.
Tegnestuen har forestået en renovering af udearealerne. Anlægget har indfriet forventningerne om et grønt, plejelet, åndehul. Som belægning er benyttet en sort, hårdbrændt engelsk klinke og området er tilplantet med en sammensætning bestående af slåen, vilde roser, forskellige robuste stauder og græsser.

>>>

For Kulturministeriet har Schul Landskabsarkitekter udarbejdet landskabsprojekt omkring Kay Fiskers enestående bygning i Borgheseparken i samarbejde med arkitekt Lene Tranberg. Schul Landskabsarkitekter har med udgangspunkt i Fiskers foreløbige skitser skabt en plan med tydelig sammenhæng mellem byggeriets klare modernistiske formsprog og en tilsvarende tidstypisk brug af enkle linier og en frodig, karakterfuld beplantning.

>>>

Kommende projekt for Allerød kommune i samarb. m. ONV arkitekter:

Der skal etableres udearealer for et nyt multihus beliggende i udkanten af Lynge by frit op til åbne arealer. Den landskabelige styrke spejles i anlægget og udnyttes med en topografisk leg i institutionens lege- og haveanlæg.
P-områderne gøres attraktive med grafisk bearbejdning af asfalten til leg i ledige øjeblikke.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har kontakter i et solidt netværk af legeplads- og ungdomsrådgivning , idrætskonsulenter samt socialarbejdere. Tegnestuen har fokus på bredt samarbejde om projektering af positive væresteder. Billedet stammer fra Østerhøjskolen hvor en offentlig legeplads er udført på baggrund af skala modeller udført af brugerne; børn i 3 & 4 klasse. Projektet er udført med Billedkunstner Kerstin Bergendal.

>>>

Konkurrenceforslag:

Klimaet i den lukkede gårdhave, som tagterrassen udgør, skaber mulighed for at arbejde målbevidst med duftende urter, buske og slyngplanter.

Mange af de planter, der udvikler æteriske olier, duftende løv og blomster i støvede blå og grålige nuancer, har i virkeligheden fået disse attraktive egenskaber som et værn mod fordampning og tørkestress.

Da man sædvanligvis er nødsaget til at begrænse vækstlagets tykkelse i forbindelse med tagkonstruktioner, og da lævirkningen bag murene samtidig kan være med til at skabe et lunt klima, er ”tørkestress” et fænomen som typisk opstår på tagterrassen, men som kan vendes til en fordel …

>>>

Schul Landskabsarkiteter deltog i konkurrencen om laboratorie- og undervisningsbyggeriet Niels Bohr Science Park. Tegnestuen indgik i team med Alectia, Henning Larsen Architcts og Lohfert & Lohfert.

Forslaget har fokus på en stærk forbindelse mellem by og institution, hvor NBSP udgør et naturligt centrum i et bymiljø i forandring. Markante ankomstpartier, sociale pladsdannelser, gode lommeparker og faciliteter til events, koncerter og udendørs undervisning indgår i et samlet aktiverende bymiljø.

>>>

Tegnestuen har udført projekt for Københavns ejendomme i forbindelse med Klostervænget Heldagsskole på Østerbro.

>>>

Med CCO Arkitekter har tegnestuen udarbejdet planer for en ny børneinstitution, Tryllehytten.

I Solrød Kommune er en kommende byudvidelse planlagt som et stort ø-landskab. Den første af disse øer skabes i forbindelse med opførelsen af en integreret klimainstituion med tilhørende udarealer.

>>>