Birdview 3udvidet

Tegnestuen har i december 2014 vundet konkurrencen om Mariendal Kirkeplads; en skitseringskonkurrence om et nyt byrum, som skaber værdige arealer omkring kirken sideløbende med et kvartersløft der gælder for Fasanvej-kvarteret. Hensigten med forslaget er, at genplacere kirken som centrum for byrummet og skabe en harmonisk kobling mellem en smuk og åben forplads, en intim og frodig have samt et indbydende gademiljø.
Projektering startes op primo februar 2015.

>>>

Med Fredensborg Slot og Esrum Sø som nabo har Fredensborg Søpark en særdeles attraktiv beliggenhed hvor engdrag og bebyggelse udgør et velplanlagt boligmiljø. Schul står i spidsen for en naturgenopretning, der skal bringe diversitet til området og styrke naturpræget. Arbejdet udføres i dialog med Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

>>>

Københavns Museum (9)6 hjerter til udstilling og forplads, skabt i samarbejde mellem Jonas M Schul og KBH Bymuseum

>>>

Schul Landskabsarkitekter har i samarbejde med MOE, Aarhus Arkitekterne og Mikkelsen Arkitekter vundet konkurrencen om et nyt forskningsmiljø med tilhørende udearealer.

>>>

Blandt 29 teams er Schul Landskabsarkitekter netop udvalgt til konkurrencen om den ny Lindevangskole. Arkitekten er Rørbæk og Møller som tegnestuen pt. samarbejder med omkring adskillige projekter på DTU.

>>>

Schul Landskabarkitekter har designet den nye forplads til Københavns Museum. Arbejdet er igang og indvielse sker i forbindelse med åbningen af den kommende udstilling, Urban Nature, den 2. maj 2014.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal deltage i arbejdet med at skabe større diversitet i Frederiksbergs Haves beplantning, herunder at skabe mere varierede, driftsikre busketter og staudeplantninger i Frederiksberg Have.

>>>

Schul har netop påbegyndt arbejdet med en mindre udviklingsplan for Amager Strandpark. Planen har bl.a. til formål at tilgodese flere opholdsmiljøer og en fremtidssikret strategi for beplantningerne, der sigter mod en større diversitet og variation. Den grønne, slidstærke ramme for sommerens koncerter og teaterforestillinger vil fortsat danne centrum for 5-øren og 10-ørens liv, på sigt med en styrket sammenhæng med omgivelserne, mere differentieret planteliv og oplevelsesrige nicher og forløb i parken.

>>>

Udvidelsen af Fotonik og placeringen af den nye bygning sker på et markant sted på Campus, og projektet skaber med sin fremtrædende position på bastionen, et nyt vartegn i den sydlige del af DTU. Mod parkeringsalléen skaber facaden et levende motiv, dramatisk skåret ind i de smukke skifervægge. Her er tale en landskabeligt set dramatisk placering.

>>>

Tegnestuen er flyttet til nye lokaler. Vi er rykket ind på Struenseegade 13, Nørrebro. Her sidder vi i et miljø med arkitekter, energikonsulenter og analysevirksomheder. Vi glæder os til at arbejde i disse rare omgivelser og udvikle nye projekter, med den forøgede kapacitet.

Velkommen!

>>>

2013-11-01_livsrum_01A
Opgaven med etablering af et nyt kræftcenter ved Vejle Sygehus er gennemført. Arkitektfirmaet Arcgency har tegnet et hus, som med sin markante stoflighed virker åbent og imødekommende, og byggeriet har fået en fremtrædende placering på kanten af Fredskoven. Opgaven er støttet af Realdania.
Fotos: Mads Møller, Arcgency

>>>

Ansgar

Schul har netop afleveret tegningsmateriale til det nye store haveanlæg ved Ansgar Kirke i Odense. Det bliver et af landets største dynamiske staudebede og anlægsarbejdet vil pågå henover vinteren og blive fuldendt i efteråret 2014.

>>>

View 7-from HARBOR

Tegnestuen har i samarbejde med Dansk Bygningsarv udarbejdet helhedsplan for havnen og forbindelsen til bymidten i Nykøbing Mors. Første del af planen bliver nu realiseret i form af en stiforbindelse langs fjorden, der knytter havn og boligområder sammen og understøtter den stigende interesse for naturen og livet ved vandet. Helhedsplanen beskriver en række gennemprøvede metoder til, hvordan man i planlægningsmæssig sammenhæng udvikler en levende by med et imødekommende udtryk. Sigtet er, at skabe en oplevelse af byen som imødekommende og “plastisk”, hvor medejerskab til byens rum, gennem positiv brugerinvolvering, skaber en selvforstærkende proces og et dynamisk bymiljø.

>>>


HMN Naturgas og Energibyen Skive har indgået et formelt samarbejde om grøn gas. Aftalen sigter mod at opgradere biogas og indføre den i naturgasnettet, og tager hul på udviklingen mod at få gas ind i transportsektoren.
Gasfyldestationen, som Schul har tegnet i tæt samarbejde med Rasmus Koch Studio, er et synligt resultat af samarbejdet.
Foto: Rasmus Koch Studio. Link: www.rasmuskoch.com

>>>

SUPERFLEX har udviklet koncept for The Bank, og i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter realiseret et nyt offentligt tilgængeligt byrum på 7.000 m2 centralt placeret i Sharjah, i De Arabiske Emirater. Projektet er en del af den store Biennale, der åbnede 13. marts 2013.

>>>

 

Tegnestuen har udarbejdet konkurrenceforslag til Filosofgangen i Odense med Creo Arkitekter og Rambøll.

Kunstbygningen Filosoffen skal åbnes mod Odense Å, så der trækkes flere besøgende ind fra området. Realdania og Odense Kommune har indgået aftale om, at udvikle Kunstbygningen og arealet ned mod åen.

Kunstbygningen Filosoffen, som er et mindre udstillingssted for billedkunst, skal have mere ud af sin beliggenhed lige ved åen, Odense Aafart og nær byens centrale latinerkvarter. Derfor er Realdania og Odense Kommune gået sammen om at udvikle området omkring Kunstbygningen.

Mere …

>>>


I samarbejde med Møller & Grønborg er Schul Landskabsarkitekter udnævnt til vinder af konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken

Et nyt sceneri – landskabet tager over
Vores kyster rummer en række helt unikke landskabstyper. Floraen har omhyggeligt tilpasset sig de krævende og mangeartede vækstbetingelser der findes ved havet. Her opstår særligt dynamiske plantesamfund, hvor saltindhold, flod & ebbe, sumpområder og ekstrem næringsfattig jord på hver sin måde tydeligt indvirker på arternes morfologiske udtryk og farveskala.
Denne diversitet bringes i projektet i spil som grundsprog og tilvejebringelse af en landskabelig oplevelsesrigdom samt styrket fortælling om mødet mellem kulturen og naturen.

>>>

Foto: Jacob Fischer, GHB

Schul Landskabsarkitekter skal med Rambøll og Primus forestå udarbejdelsen af et nyt ankomstmiljø og sikre en forbedret oplevelsesmulighed omkring Råbjerg Mose i Nordjylland.

I Råbjerg Mose får man fornemmelsen af at befinde sig langt fra civilisationen. Mosen udgør et karakteristisk poetisk og lavmælt landskab i det nordlige Jylland og strækker sig over et ca. 5 km² stort moseområde nordvest for Jerup på Skagen Odde. Området er svært tilgængeligt.
>>>

Rørbæk og Møller arkitekter har vundet rammeaftalen for arkitektydelser til Danmarks Tekniske Universitet – DTU.

Schul er landskabsarkitekter på opgaven. Aftalen løber frem til sommeren 2016. Vi glæder os meget til at udvide det samarbejde vi allerede har på DTU Life Science og Bio Engineering samt DTU Kemi.

>>>

Schul Landskabsarkitekter blev, sammen med Erik Møller Arkitekter og Leth & Gori, udpeget som delt vinder af første runde i den interessante konkurrence om en ny stor institution på Prinsessegade, Christianshavn.

I anden fase blev landskabsbehandlingen rost bl.a. med følgende ord.: “udearealerne (…) fremstår som et sammenhængende areal, men med forskellige zoner med varierende grader af tryghed og udfordringer for forskellige aldersgrupper. (…) Der er fine relationer til byen med kig til Bodenhoffs Plads ved hovedindgangen. (…) haven fremstår som et sammenhængende uderum, hvor der er rig mulighed for at fastholde grundens naturkvaliteter mod kanalen.”

Cobe Architects vandt den samlede arkitektkonkurrence.

>>>

COWI, Christensen & Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter har vundet opgaven med at bygge nye faciliteter til Danmarks Tekniske Universitet. Et projekt, der samlet set, løber op i 1,2 mia. kroner.

Havforskere, fødevareforskere og veterinærforskere kan glæde sig til at flytte ind i nye faciliteter, når Danmarks Tekniske Universitet samler Aqua, Fødevareinstituttet og Veterinærinstituttet på Lyngby Campus.

Til formålet vil DTU modernisere cirka 10.000m² eksisterende bygninger, bygge cirka 30.000 m² nye bygninger og skabe nye udendørs arealer. COWI er totalrådgiver på opgaven med Christensen og Co Arkitekter, Rørbæk & Møller Arkitekter, Wessberg Rådgivende Ingeniører og Schul Landskabsarkitekter som underrådgivere.

En social dynamo
Forskere og studerende fra de tre institutter kan yderligere glæde sig over, at de kan flytte ind i et byggeri, der skal fungere som en social dynamo. Formålet er at skabe synergi mellem de tre institutter gennem et levende miljø, der fremmer netværksdannelse både internt i forskningsmiljøerne og på tværs af dem.

Arkitekturen bliver åben, hvilket vil gøre det nemt for brugerne at se, hvad der foregår både inde og ude. Det understøtter fornemmelsen af at være del af et levende og aktivt miljø. Broer mellem bygningerne, og adgangsveje, som krydser laboratoriegangene, gør, at alle uundgåeligt vil krydse hinanden hyppigt på tværs af institutter, fag og funktioner.

Det visionære byggeri får adresse på DTU’s Campus i Lyngby på det område, som DTU kalder for “2. kvadrant”. Når byggeriet er færdigt, vil det danne ramme om cirka 750 arbejdspladser.

>>>

BORNHOLM
Tegnestuen er udvalgt til at deltage i konkurrencen om et nyt rådhus i Rønne. Dissing og Weitling er bygningsarkitekter.
Bornholms Regionskommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver i forbindelse med samling af administrationen og borgerservice på Landemærket i Rønne – Bornholms Rådhus.

>>>

Schul Landskabsarkitekter blev finalister i forbindelse med planlægningen af udearealerne om det nye plejecenter ved Sortedams Dosseringen. Henning Larsen Architecs og BBP er holdets bygningsarkitekter og Lemming & Eriksen står for ingeniørarbejderne.

Planerne for området har ændret karakter, så det skal blive interessant at følge tankerne for denne enestående lokalitet fremover.

>>>

Tegnestuen har modtaget Den Store Landskabspris for sit arbejde med Billedhuggerhaven på Kunstakademiet i København.

Læs mere …

>>>

 

Foto: Kim Clausen

For Århus Kommune har tegnestuen tegnet en 170 m lang stibro. Broen er opsat i Hjortshøj over Grenåbanen, som sikker forbindelse mellem bydele og skoledistrikter. Projekteringen er foretaget i samarbejde med Viggo Madsen Ingeniører og entreprisen gennemført af Per Aarsleff A/S. Broen blev indviet ultimo august 2011.

>>>

Schul Landskabsrkitekter har medvirket til udviklingen af et nyt grønt byrum i Sønderborg. Herudover har Sønderborg Kommune udviklet et langsigtet program, som på sigt kan medvirke til at udvikle et både varierende, sammenhængende og aktivt kulturmiljø langs kysten. Rambla Sønderborg er udset til at blive ramme og scene, hvor events, sport, kunstprojekter og natur udgør et attraktivt kulturmiljø. Tegnestuen skal medvirke til at etablere første fase af dette projekt, som består af et mindre aktivitetsfelt og opholdsområde ved vandet.

>>>

Tegnestuen søger praktikanter. Vi plejer at have stor glæde af samarbejde med nye folk og sætter pris på det indspark det giver med praktikanter. Pt. har vi plads ved bordene og giver stort frirum for at arbejde med alle former for projekter og faser af opgaverne. Har du eller en af dine kolleger mulighed så send en mail til jonas@schul.dk

>>>

I samarbejde med Lendager Arkitekter har Schul udarbejdet forslag til udearealer til Skive Multihus. Forslaget blev præmieret med indkøb i den åbne konkurrence.

>>>

Tegnestuen deltog i konkurrencen omkring en ny forplads til Statens Museum for Kunst med et projekt som tager stærkt afsæt i den unikke betydning, som parken og museet har i byens rum. Schul har udført planen med Adept og Cowi.

>>>

For Frederiksberg Kommune har tegnestuen udarbejdet projekt for en lille plads ved Finsensvej og Fasanvej. Området er stærkt trafikeret hvorfor der er planlagt en mindre vandkunst integreret i belægningen, så pladsen akustisk vil forekomme mere attraktiv om sommmeren, hvor stedet benyttes til ophold.
Pladsen er tænkt som en uformel og tidløs pause på cykelruten, hvor hegn og inventar udgør den enkle indretning, der levner plads til restaurantens udeservering.

>>>

I Sønderborg står Kongevejsparken foran en gennemgribende renovering, hvor bede, stier og opholdsområder skal gentænkes og opgraderes.

Parken vil fortsat være en frodig grøn oase i byen med staudebede, rododendron-busketter og attraktive terrænbevægelser. Tegnestuen skal arbejde med projektet i 2011, og det er forhåbningen, at renoveringen kan startes op til vinter.

>>>

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Realdanias datterselskab Realdania Byg forestod i 2004 en gennemgribende restaurering af Meldahls Rådhus og tilbageførte det til sin oprindelige stil. Nu har Bülows Plads foran den smukke, historiske bygning fulgt trop, så hele området fremstår harmonisk. Pladsen er netop indviet ved en begivenhed den 9. maj.

>>>


Konkurrenceforslag, udført med arkitekterne Hou+Partnere A/S, er Schul Landskabsarkitekters omfattende projektering og udførelse af en 20 gruppers integreret daginstitution, inklusive terræn- og anlægsarbejder.

>>>

CCO, Alectia og Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet forslag til konkurrencen om et nyt campusmiljø.
Universitets- og Bygningsstyrelsen vil i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU), Ingeniørhøjskolen i København (IHK), Ballerup Kommune  samt NCC Property Development videreudvikle Universitetscampus Ballerup, der er beliggende omkring IHK. Videreudviklingen af campusområdet vil ske på grundlag af konkurrencen. Visionen for området – og dermed for   konkurrencen – er tilvejebringelsen af et innovativt byggeri, hvor samspil mellem arkitektur, teknik og funktion er forsøgt optimeret og billiggjort, gerne ved hjælp af industrielle produktionsmetoder.

Projektkonkurrencen omfatter dels udformningen af en helhedsplan for området og dels udformning af to byggerier hver på ca. 5 000 m2 samt option på udformningen af et byggeri på yderligere 5 000 m2 byggeri. Konkurrenceområdet er delt op i to delområder, hhv delområde øst og delområde vest, set i forhold til IHK i Ballerup. I delområde øst lokaliseres en bygning på ca 5 000 m2.

Bygningen skal primært huse Statens Byggeforskningsinstitut under AAU. I delområde vest lokaliseres en bygning på ca 5 000 m2. Derudover vil der til opgaven være knyttet en option på opførelse af yderligere 5 000 m2 i område vest. Bygningerne i delområde vest skal primært huse uddannelserne Medialogi, Wireless og Center for kommunikation 

>>>

 

Blandt 55 ansøgende teams er Tegnestuen blevet udvalgt til konkurrencen om Roskildes nye Rockmuseum og by-udvikling i samarbejde med Transform, Wingårdh Arkitektkontor og Grontmij-Carlbro.

>>>

Ved Dansens Teater i Holstebro skal etableres et mindre legeområde for meget begrænsede ressourcer. Omgivelserne er ganske urbane – der er tale om “Den Røde Plads” midt i byen – så legearealet vil indgå som et særegent element midt i by – og gågadekarakteren.

>>>

Schul Landskabsarkitekter er tilknyttet som konsulent for Århus Arkitekterne i forbindelse med konkurrencen om et nyt hospice i udkanten af Svendborg.

“Hospice Sydfyn skal opføres i området ved Tankefuld i Svendborgs vestlige del. Grunden er beliggende i grønne omgivelser med udsigt til den østlige ende af Egense Ås. Der er ved valg af grund lagt stor vægt på netop kombinationen af det grønne landskab og den tætteforbindelse med byen.” (konkurrenceprogrammet)

>>>

 

Schul Landskabsarkitekter var udvalgt til at udføre en af 10 temporære byrumshaver i den belgiske by Kortrijk. Projektet ligger i tilknytning til den lokale udstillingshal og blev realiseret sommeren 2009.

>>>

Vores arbejdsområde dækker opgaver fra dialog- og høringsprocessor, udarbejdelse af kommunikationsmateriale og idéoplæg til detaljeret planlægning af anlægsarbejder.
Schul Landskabsarkitekter har gennemført en lang række boligrenoveringsopgaver, gårdanlæg og lignende sager, hvor brugerinddragelse indgår som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram, idéudvikling og projektforslag.

 

>>>

Den Hirschsprungske Samling er smukt beliggende i grønne omgivelser i Østre Anlæg på Københavns gamle voldterræn. Museet, der rummer Heinrich og Pauline Hirschsprungs samling af dansk kunst, åbnedes for offentligheden i sommeren 1911. Museet er tegnet af arkitekt H.B. Storck og blev til åbningen 1911 indrettet af kunsthistorikeren Emil Hannover. (Kilde: Museet)

>>>